Informace pro strávníky

Školní jídelna je součástí právního subjektu Mendelova gymnázia – příspěvkové organizace a zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb.) a vyhláškou o školním stravování (Vyhl. 107/2005 Sb.),
 • závodní stravování vlastních zaměstnanců organizace (Vyhl. 84/2005 Sb.) a cizích strávníků.

Činnost ŠJ MGO je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Kodexem hygienických pravidel a nařízeními EU pro stravovací provozy. Jídelní lístky jsou doplněny informacemi o alergenech.

Provoz ve ŠJ

Provozní doba v průběhu školního roku: 6.30 - 14.45 hodin.
Polední přestávka: 12.00 – 12.30 hodin.
Provoz ŠJ v době prázdnin bude strávníkům oznámen před prázdninami písemně na vývěskách v prostorách ŠJ. Zaměstnavatel nezajišťuje stravování svým zaměstnancům v době uzavření ŠJ.
Jídelníček je vyvěšen v jídelně, rovněž je k dispozici na internetové adrese jidelna.mgo.opava.cz, na této adrese je možnost přihlášek a odhlášek současně s možností výběru ze tří jídel.

Přihlašování stravy

Studenta přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na každý nový školní rok nebo v průběhu školního roku na základě podepsané přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři ŠJ MGO nebo na jidelna.mgo.opava.cz, kde si ji můžete vytisknout. Informační leták obdržíte při odevzdání přihlášky ke stravování v kanceláři ŠJ.
Přihlášení strávníci jsou v evidenci po celý školní rok, v případě nemoci nebo jiných důvodů se musí vždy odhlásit.
Přihlášení stravy lze provést telefonicky a na panelu ve ŠJ nejpozději do 13.00 hodin na následující den, na internetu pouze do 10.00 hodin.
Strávníci obdrží při přihlášení stravovací průkaz, za který zaplatí zálohu 50,- Kč, která mu bude vrácena po ukončení stravování. Za poškozený průkaz se záloha nevrací! Záloha na průkaz je vratná do 1 měsíce po ukončení stravování, po uplynutí této doby je záloha nevratná. Tento průkaz je platný po celou dobu stravování. Při ztrátě průkazu je strávník povinen si zakoupit nový.

Platby a vyúčtování stravy

Stravné může být uhrazeno těmito způsoby: složenkou, inkasem, trvalým příkazem.
V případě neplacení stravného v souladu s níže uvedenými podmínkami bude strávník ze stravování vyřazen.

Způsoby plateb

 • Platba inkasem z účtu (pouze u České spořitelny): - stravné inkasujeme 15. den v měsíci na daný měsíc, např. 15. 10. na říjen. Je nutné dát ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu: 0100142911/ 0800 - nutno vyplnit na přihlášce ke stravování číslo svého účtu, z kterého bude inkaso provedeno. Minimální stanovený limit je 600,- Kč.
 • Platba trvalým příkazem – výše měsíční zálohy 500,- Kč ve prospěch účtu 19-674330217/0100. Variabilním symbolem je číslo stravovacího průkazu. Při ztrátě a zakoupení nového průkazu je nutno změnit variabilní symbol. Splatnost je k 10.dni běžného měsíce. Vyúčtování: 1 x ročně v červenci, výjimečně na požádání plátce. Rodiče strávníka jsou povinni nahlásit změnu čísla účtu důležitou pro vratku přeplatku.
 • Platba složenkou – složenky se vydávají 1. den v měsíci na daný měsíc, ve složence budou zohledněny všechny odhlášky ke dni vystavení složenky a musí být uhrazeny do 10. dne v měsíci.
 • Platba fakturou - vystavuje se pouze organizacím.

Ceník stravného

Dle vyhl. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku tj. od 1. 9. – 31.8., ve kterém dosáhli níže uvedeného věku.

 • Strávníci 11 – 14 let: 24,- Kč (od 2. dne nemoci 59,- Kč)
 • Strávníci 15 a více let: 26,- Kč (od 2. dne nemoci 61,- Kč)
 • Zaměstnanci MGO: 26,- Kč (platby mohou být sníženy o příspěvek z FKSP)
 • Zaměstnanci škol: 61,- Kč
 • Cizí strávníci: 62,- Kč

Odhlašování stravy

Odhlášení obědů lze provést telefonicky a na panelu ve ŠJ nejpozději do 13.00 hodin na následující den, na internetu pouze do 10.00 hodin. Každé pondělí lze obědy odhlásit do 8.00 hodin ráno telefonicky. Všechny prázdniny jsou odhlašovány automaticky a hromadně.
Za odhlášené obědy nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.
Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči (stravu) o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole (Zákon 561/2004 Sb., § 122). V době prázdnin a po dobu nemoci ( kromě prvního dne nepřítomnosti - Vyhl. 107/2005, § 4, odst. 9) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní. Totéž platí pro školské pracovníky, kteří musí v době omluvené absence uhradit stravu v plné výši (mzdová a věcná režie).

Výdej obědů

 • Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky: 10.45 - 11.00 hodin, 14.30 – 14.35 hodin
 • Výdej pro cizí strávníky: 11.00 – 11.30 hodin
 • Výdej pro studenty: 11.30 – 14.30 hodin

Strávník se musí registrovat stravovacím průkazem s čárovým kódem, bez kterého nebude strava vydána. Náhradní potvrzení nelze vystavovat. Při ztrátě stravovacího průkazu nebo jeho poškození je strávník povinen si zakoupit nový.

Ukončení stravování

Ukončení stravování musí strávník nebo plátce provést osobně v kanceláři ŠJ MGO.

Ostatní pokyny

 • dozor na jídelně je zajišťován pedagogickými pracovníky,
 • v jídelně se nemají právo zdržovat osoby, které se nestravují,
 • strávníci ponechají tašky a svrchní oblečení v šatně,
 • cennosti v šatně neodkládat,
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými zásadami
  a dodržovat společenské pravidla při stolování,
 • z jídelny je zakázáno vynášet inventář, tj. talíře, příbory, sklenice apod.,
 • při neúmyslném rozbití nádobí nebo rozlití jídla informuje strávník pracovníka dozoru, který zajistí úklid,
 • úrazy strávníků ve školní jídelně se hlásí vykonávajícímu dozoru nebo přímo vedoucí školní jídelny.Aktualizováno dne 28.05.2018